Organizovanost

Sindikat je samostalna, demokratska i nezavisna organizacija članova u koju se oni dobrovoljno udružuju radi zastupanja, predstavljanja, unapređenja i zaštite svojih profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih pojedinačnih i kolektivnih interesa.

Delovanje STVIAP “Nezavisnost” zasniva se na principima dobrovoljnosti, ravnopravnosti, demokratičnosti, javnosti rada, solidarnosti, efikasnosti i odgovornosti.

Članstvo u STVIAP “Nezavisnost” ostvaruje se potpisivanjem pristupnice.

Povereništva su temelj STVIAP “Nezavisnost”. Članstvo STVIAP “Nezavisnost” organizovano je i deluje u svim većim gradovima Srbije.

U cilju unapređivanja organizacije i efikasnosti rada, širenja mreže organizacija, koordinacije aktivnosti u oblasti radno-pravne zaštite, obrazovanja za sindikalnu aktivnost, kolektivnog pregovaranja, kao i uticaja na odluke lokalnih organa vlasti od interesa za sindikat, Glavni odbor STVIAP “Nezavisnost” formira regionalna povereništva i u njima imenuje, na osnovu pribavljenog mišljenja od koordinacionih odbora i povereništava, regionalne poverenike.

Radi koordinacije aktivnosti povereništava na određenoj teritoriji i uspešnijeg ostvarenja stavova i odluka organa STVIAP “Nezavisnost”, pri regionalnim povereništvima se, na osnovu odluke Glavnog odbora STVIAP “Nezavisnost”, formiraju koordinacioni odbori i organizuje se rad potrebnih stručnih službi.

 

OSNOVNI PRINCIPI

STVIAP “Nezavisnost” svoju organizaciju i rad zasniva na sledećim principima:
interesi, masovnost, solidarnost, unutrašnja demokratska organizacija, javnost rada, odgovornost, stručnost, autonomija u odnosu na političke stranke, verska i nacionalna neutralnost.

 

FINANSIRANJE I ČLANARINA

Glavni izvor finansiranja STVIAP “Nezavisnost” je članarina. Pored toga, pojedine aktivnosti se finansiraju uz podršku sindikata drugih zemalja, međunarodnih organizacija i prihoda od komercijalne delatnosti.
Redovno plaćanje članarine je jedna od osnovnih obaveza člana sindikata. Na taj način se obezbeđuje materijalna osnova za rad sindikata, njegova finansijska nezavisnost i snaga.

Isto tako, redovnim plaćanjem članarine ispoljava se sindikalna solidarnost i odgovornost za izvršavanje zajedničkih preuzetih ciljeva i obaveza.

Ukupno prikupljena članarina raspoređuje se po sledećoj proporciji:
35% povereništvima sindikata
44% STVIAP “Nezavisnost”
21% UGS “Nezavisnost”

STVIAP “Nezavisnost” prikupljena sredstva koristi isključivo u svrhe sindikalne aktivnosti i u funkciji jačanja materijalno-finansijske snage STVIAP “Nezavisnost” i to:
finansiranje širenja mreže, privlačenje novih članova/ica, osposobljavanje sindikalnih povereništava za uspešan sindikalni rad, obrazovanje sindikalnih aktivista/kinja, stručni i naučno-istraživački rad za potrebe sindikata, pokrivanje materijalno-tehničkih troškova i nabavke opreme za rad sindikata, organizovanje sastanaka, naučnih i stručnih skupova, uspostavljanje i razvoj međunarodne saradnje i druge potrebe direktno vezane za aktivnost sindikata.