Organi

KONGRES

Kongres je najviši organ STVIAP “Nezavisnost”.

Kongres STVIAP “Nezavisnost”:
– usvaja Program i Statut;
– utvrđuje opštu politiku STVIAP “Nezavisnost “;
– verifikuje izbor članova/ica Glavnog odbora, Nadzornog i Statutarnog odbora;
– imenuje radna tela Kongresa;
– usvaja izveštaje o radu Glavnog, Statutarnog i Nadzornog odbora i daje razrešnicu članovima/icama ovih organa;
– utvrđuje osnove finansijske politike STVIAP “Nezavisnost”;
– usvaja Poslovnik o radu.

GLAVNI ODBOR

Glavni odbor je najviši organ STVIAP “Nezavisnost” između dva kongresa.

Glavni odbor:
– ostvaruje programsku orijentaciju i zadatke STVIAP “Nezavisnost” između dva Kongresa;
– priprema i saziva Kongres i donosi odluke po tekućim sindikalnim, političkim i organizacionim pitanjima;
– podnosi Kongresu Izveštaj o radu;
– donosi, na predlog Statutarnog odbora, pojedinačne izmene i dopune Statuta, koje podležu naknadnoj verifikaciji Kongresa;
– donosi odluke o stvaranju različitih oblika saradnje i saveza sa drugim sindikatima;
– daje saglasnost na zaključivanje Opšteg i granskih kolektivnih ugovora;
– imenuje pregovaračke timove;
– odlučuje o finansijskim pitanjima i komercijalnim delatnostima STVIAP “Nezavisnost” – donosi godišnji finansijski plan i usvaja periodične izveštaje;
– bira i opoziva Predsedništvo, kao svoj izvršno-operativni organ, i druga radna tela;
– bira i opoziva predsednika/cu i potpredsednike/ce i imenuje sekretara/ku Glavnog odbora STVIAP “Nezavisnost”;
– u saradnji sa Nadzornim odborom, odlučuje o finansijskim sporovima u STVIAP “Nezavisnost”;
– donosi odluku o organizovanju generalnog štrajka i daje prethodnu saglasnost za organizovanje štrajkova povereništvima u Srbiji;
– odlučuje po žalbama o isključenju iz Sindikata;
– radi podsticanja aktivnosti i izražavanja specifičnih interesa članstva podržava aktivnosti i razvoj strukture Sekcije žena, Sekcije mladih i drugih oblika delovanja;
– donosi odluke o profesionalnom radu u STVIAP “Nezavisnost”;
– donosi, na prvoj redovnoj sednici, Poslovnik o radu.

Članovi Glavnog odbora

 

PREDSEDNIŠTVO

U cilju efikasnosti rada, Glavni odbor STVIAP “Nezavisnost” formira Predsedništvo, kao svoj izvršno-operativni organ.
Predsedništvo čine predsednik/ca, potpredsednici/ce, sekretar/ka i prema potrebi još jedan broj članova Glavnog odbora STVIAP “Nezavisnost”.

Predsedništvo obavlja sledeće poslove:
– donosi odluke o tekućim političkim, ekonomskim i sindikalnim pitanjima;
– učestvuje u kolektivnom pregovaranju i zaključivanju kolektivnih ugovora i imenuje pregovaračke timove;
– koordinira aktivnosti povereništava;
– prati i analizira pojave od značaja za rad STVIAP “Nezavisnost”;
– priprema sednice Glavnog odbora STVIAP “Nezavisnost”;
– priprema i sprovodi stavove i odluke Glavnog odbora;
– odlučuje o utrošku sredstava STVIAP “Nezavisnost”;
– donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova STVIAP “Nezavisnost”;
– obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Glavni odbor.

Članovi predsedništva

 

STATUTARNI ODBOR

Statutarni odbor prati sprovođenje Statuta UGS “Nezavisnost” i Statuta STVIAP “Nezavisnost”, daje tumačenje Statuta između dva Kongresa, daje predloge za njihove izmene i dopune, odlučuje o statutarnim sporovima i na zahtev organa i članstva, daje mišljenje o pojedinačnim statutarnim sporovima.

Članove/ice Statutarnog odbora biraju povereništva, u skladu sa statutima.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor vrši nadzor nad korišćenjem celokupne imovine i sredstava STVIAP “Nezavisnost”.
Članovi/ce Nadzornog odbora imaju pravo da, na osnovu odluke Odbora, pojedinačno vrše nadzor nad finansijskim poslovanjem organizacija i organa STVIAP “Nezavisnost” na svim nivoima sindikalnog organizovanja.