Organi

KONGRES

Kongres je najviši organ Sindikata TVIAP “Nezavisnost” koji:

 • usvaja Statut i programska dokumenta;
 • utvrđuje opštu politiku Sindikata;
 • verifikuje izbor članova/ica Glavnog odbora i članova/ica i zamenika/ca članova/ica Nadzornog odbora;
 • imenuje radna tela Kongresa;
 • usvaja izveštaje o radu Glavnog i Nadzornog odbora i daje razrešnicu članovima/icama ovih organa;
 • usvaja Poslovnik o radu.

 

GLAVNI ODBOR

Glavni odbor je najviši organ Sindikata TVIAP “Nezavisnost” između dva kongresa koji:

 • sprovodi programsku orijentaciju i utvrđenu politiku Sindikata i UGS NEZAVISNOST;
 • priprema i saziva Kongres;
 • podnosi Kongresu Izveštaj o radu;
 • donosi pojedinačne izmene i dopune Statuta i odluku o potpisivanju Povelje ;
 • utvrđuje organizacionu strukturu Sindikata;
 • odlučuje o finansijskim pitanjima Sindikata;
 • donosi godišnji finansijski plan i usvaja redovan godišnji finansijski izveštaj;
 • bira i opoziva Izvršni odbor;
 • bira i opoziva predsednika/cu, zamenika/cu predsednika/ce, potpredsednika/cu i izvršnog sekretara/ku Glavnog odbora;
 • po potrebi formira druga radna tela;
 • na osnovu izveštaja Nadzornog odbora, odlučuje o finansijskim sporovima;
 • donosi odluku o organizovanju protesta, uz pribavljenu saglasnost Izvršnog odbora UGS NEZAVISNOST;
 • donosi odluke o profesionalnom radu u Sindikatu;
 • donosi, na prvoj redovnoj sednici, Poslovnik o radu.

Članovi Glavnog odbora

 

IZVRŠNI ODBOR

Izvršni odbor:

 • priprema i sprovodi stavove i odluke Glavnog odbora;
 • donosi odluke o sindikalnim, ekonomsko-socijalnim, finansijskim i drugim pitanjima od interesa za članstvo i organizaciju;
 • koordinira aktivnosti gradskih odbora;
 • imenuje sindikalne poverenike;
 • imenuje glavnog i odgovornog urednika/cu sajta Sindikata;
 • sprovodi finansijski plan ;
 • usvaja izveštaj popisnih komisija;
 • obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Glavni odbor.

Članovi Izvršnog odbora

 

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor vrši nadzor nad korišćenjem celokupne imovine i sredstava Sindikata  u skladu sa Statutom, zakonom i Poveljom, najmanje dva puta godišnje, a ukoliko se uoče nepravilnosti i češće.

Nadzorni odbor nadzire sprovođenje utvrđene finansijske politike i podstiče njeno unapređenje.

Nadzorni odbor vrši kontrolu finansijskog poslovanja svih organa,  a posebno obračuna, uplate i raspodele članarine samostalno ili na inicijativu Glavnog ili Izvršnog odbora.  Odluke, predloge i zaključke o izvršenim nalazima dostavlja Glavnom odboru na dalju nadležnost.